CHÉMIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: POMOC ČI PREKÁŽKA?

1. Sep. 2016

Environmentálne témy ako klimatické zmeny, znečistenie vody a obnoviteľná energia sa objavujú v novinových titulkoch a postupne rastie ich dôležitosť pre náš každodenný život. Mnohí ľudia považujú chémiu a chemický priemysel za škodlivý pre životné prostredie, avšak pokrok v mnohých nových oblastiach a vedecký výskum v oblasti chémie nám umožňujú vyvinúť vo väčšej miere ekologicky prijateľné materiály, nájsť im uplatnenie a zachovať pritom predpokladanú kvalitu a životný štýl.

 

Za posledné roky si priemyselné odvetvia a široká verejnosť začali uvedomovať škodlivý vplyv postupov z minulosti a potrebu chrániť životné prostredie. V minulosti si len málo ľudí uvedomovalo, aké možné negatívne následky na životné prostredie môže mať moderný životný štýl a skôr sa venovali pozitívnym stránkam a možnostiam vytvoriť nové užitočné materiály a výrobky.

 

Výskum vo vedných odboroch akými je biológia a chémia viedol k zisteniu, že priemyselné procesy v chémii a petrochémii by mohli zohrať svoju úlohu pri hľadaní riešení takých environmentálnych otázok, akými sú z pomedzi mnohých napríklad klimatické zmeny, spracovanie odpadu, recyklácia a energetická účinnosť. Bez chemikov by sme asi nikdy skutočne nepochopili tieto problémy. Nastali hlboké zmeny a ešte stále prebiehajú a ich cieľom je nájsť nové alternatívne riešenia.

 

Priemysel napomohol zrodu množstva dobrovoľných iniciatív, akými je napríklad program „Zodpovedná starostlivosť“, ktorého cieľom je zvýšiť úroveň riešenia problémov týkajúcich sa zdravia a životného prostredia a zaviesť bezpečný a trvalo udržateľný systém dopravy v úplnom súlade s predpismi. Súčasťou programu Zodpovedná starostlivosť je uverejnenie návodu pre distribúciu a zaobchádzanie s chemickými látkami v súlade s príslušnými bezpečnostnými opatreniami. Všetky tieto aktivity spolu s novou európskou legislatívou o chemických látkach (nazvanou REACH) sú zárukou, že chémia sa používa bezpečnejším a ekologicky prijateľnejším spôsobom.

 

Chemici a petrochemici sa súbežne venujú výskumu nových metód, ktoré sú trvalo udržateľnejšie a ekologicky prijateľnejšie, pričom sa zachová vývoj našej ekonomiky a priemyslu. Zopár príkladov:

 

Biopalivá: palivo pre dopravu získané z biomasy. Široká škála produktov z biomasy, akými sú napríklad cukrová repa, repkové semeno, obilie, slama, drevo, živočíšne a poľnohospodárske prebytky môžu byť premenené na palivo použiteľné na dopravu;

 

Bioplasty: výroba umelohmotných materiálov s využitím prírodných zdrojov, akými sú napríklad rastliny, ktoré sú potom biologicky odbúrateľné;

Izolácia: pokrokové izolačné materiály umožňujúce výstavbu energeticky-efektívnych domov a budov;

Plastové súčiastky s nízkou váhou pomáhajúce znížiť spotrebu paliva áut a lietadiel;

Palivové články: hydrogénové palivové články sa využívajú na poháňanie áut a motocyklov, namiesto výfukových plynov vytvárajú vodnú paru;

 

Nové, hmotnosť znižujúce technológie (napríklad ako LED dióda z organického materiálu - OLEDS) , ktoré vyrábajú viac svetla s nižšou spotrebou energie;

Veterné turbíny a solárne panely: využívajú materiály vyrobené chemickým priemyslom. Kovové lopatky veterných turbín boli prevažne nahradené lopatkami vyrobenými z laminátového polyesteru, ktoré vedia čeliť aj nepriaznivému počasiu.

 

Spoločnosť zvykne považovať všetky umelé chemické látky za zlé a všetko prírodné za dobré. Len preto, že niečo je prírodného charakteru, neznamená to automaticky, že to má aj priaznivý vplyv na zdravie alebo životné prostredie, alebo ak ide o umelé chemické látky, neznamená to, že musia byť nebezpečné. Čo pôsobí prirodzenejšie, než napríklad horiace drevo v ohníku? V skutočnosti však dym vznikajúci pri otvorenom spaľovaní môže byť tak škodlivý pre človeka aj životné prostredie ako iné spaľovacie procesy.

 

Okrem iného, ak chceme zvážiť nepriaznivý dopad výrobku, musíme brať do úvahy celý jeho životný cyklus (od jeho výroby až po jeho likvidáciu). Uvedomili ste si niekedy, že pestovanie bavlny môže mať väčší nepriaznivý dopad na životné prostredie než výroba umelého vlákna, akým je napríklad polyester? Príčinou tohto javu je, že bavlna vyžaduje spotrebu obrovského množstva vody, hnojív a pesticídov.

 

Je nutné podporiť chemické odvetvie prostredníctvom zintenzívnenia výskumu a vývoja, vďaka ktorým budeme môcť naďalej viesť pohodlný život v súlade so životným prostredím a prírodou. Integrácia technológie, prírody a človeka predstavuje najväčšiu výzvu pre všetky odvetvia modernej vedy a to predovšetkým pre tie, ktoré patria k životnému prostrediu.

 

 

 

 

Novinky

1. Sep. 2016

Priemysel a energetika vyprodukovali vlani viac škodlivých emisií.

1. Sep. 2016

Kríza životného prostredia.

PRE PARTNEROV

SK EN

 

© 2018 - ALL RIGHTS RESERVED - DESIGNED BY PROMOMEDIA

ECCLEAN, s.r.o.

 

Martina Rázusa 13,

984 01 Lučenec

Slovensko

Certifikáty

+421 (0)47 38 123 03

Obchodné podmienky

Alternatívne riešenie sporov

Odstúpenie od zmluvy

Ochrana osobných údajov